فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاThursday, June 25, 2015

رنگی نشويد

ستون هفتگی روزنامه اعتماد / 6

دخترم به من اعتراض كرد كه پشت فرمان اين موبايل سگ‌مصّب را دستت نگير. من هم گفتم كاری بهش ندارم، فقط توی راه‌بندان يا پشت چراغ‌قرمز نگاهی به آن می‌اندازم. اما او دست‌بردار نبود. گفت: اين‌جوری‌ها هم كه می‌گويی نيست. او كه از وضعيت اضطراری من و آيكون پروفايل انتظار خبر ندارد. خلاصه خُلقم را با اعتراض‌هايش تنگ كرد. من هم به جايش جلوی يک ميوه‌فروشی نگه داشتم كه هندوانه‌ای بخرم. هندوانه‌ها را كوت كرده بودند جلوی مغازه، چند تا را هم قاچ كرده بودند كه سرخی هوس‌انگيزی داشت. گفتم می‌خواهم از اين هندوانه‌های قرمز بخرم، گفت اين‌ها رنگ است. باورم نشد. گفتم با من روی دنده لج افتاده. رفتم هندوانه را خريدم، وقتی پول را دادم متوجه گرانی غيرعادی‌اش شدم و پرسيدم كيلويی چند حساب كردی؟ گفت 2500 تومان! حوصله مرافعه نداشتم؛ آمدم بيرون. فقط دلم خوش بود كه هندوانه‌اش حتماً قرمز است. باز دخترم گفت: رنگ است! من هم محل ندادم.
راستی حالا كه صحبت هندوانه كيلويی 2500 تومان شد، اين را هم اضافه كنم و مژده بدهم كه چند روز پيش رفتم توی يک ميوه‌فروشی، انجير نوبرانه آورده بودند، پرسيدم كيلويی چند، گفت: 48 تومان، برای شما 40 تومان! قهقهه محكمی زدم كه طرف جا خورد و آمدم بيرون. باری... داشتم از سرخی هندوانه می‌گفتم. توی خانه كه قاچ كردم، بد نبود اما به قرمزی اشانتيون‌های جلوی مغازه نبود. داشتم هندوانه را می‌خوردم، گوشم به دينگ‌دينگ گوشی و پرزهای چشايی‌ام به مزه هندوانه بود كه ديدم به جای آيكون پروفايل انتظار، يكی از دوستان در يكی از گروه‌های مجازی كه عضوش هستم يک ويدئوی افشاگر فرستاده كه شاهد مدعای مورد بحث و تأييدی بر حرف‌های دخترم است. كسانی داشتند ميوه‌هايی را به مايعی آغشته می‌كردند احتمالاً برای افزايش دوام آن‌ها و جلوگيری از فاسد شدن‌شان در زمان طبيعی كوتاه. اما از جمله عملياتی كه در اين ويدئو نمايش داده می‌شود تزريق مايعی قرمز است (كه روی شيشه‌اش نوشته شده Erythrosin B) به درون هندوانه‌ها؛ ماده‌ای كه در دنيا برای رنگ كردن مواد غذايی به كار می‌رود.
خيلي چيزها در مورد خيلی از خوراكی‌ها شنيده‌ايم كه به دليل ناخالصی‌های موجود در آن‌ها ضرر دارند و مردم را از خوردن آن‌ها منع كرده‌اند، ديگر فكر نمی‌كردم كار به هندوانه بكشد. اتفاقاً در يكی از همين پست‌های فضای مجازی برخی از آن‌ها فهرست شده: «مرغ نخوريد هورمون داره، گوشت قرمز نخوريد مواد افزودنی داره، نارنگی نخوريد كرم داره، آب نخوريد املاح و آمونياک داره، آب معدنی نخوريد مواد نگه‌دارنده خطرناک داره، لبنيات نخوريد پالم داره، سبزی نخوريد با فاضلاب انسانی عمل آمده، آبليمو نخوريد با كاه خيسانده ساخته شده، سيب و خيار را با پوست نخوريد پارافين و مواد نگه‌دارنده سرطان‌زا داره، شير نخوريد وايتكس داره، سوسيس و كالباس نخوريد آشغال داره،... اصلاً هيچی نخوريد.» در مورد خطر هوای تهران و بعضی داروها و بيمارستان‌ها و دكترها و ماشين‌های پرخطر و هواپيماهای ناامن و انواع و اقسام ناامنی‌های طبيعی و غيرطبيعی هم مدام خبر و شايعه از در و ديوار و آسمان بر سرمان می‌بارد. زمانی از خوراكی‌های حيوانی كه منع می‌شديم می‌گفتيم خب می‌رويم سراغ ميوه و سبزی‌ها و گياهان. اين هم حالا از ميوه و سبزی و گياه.
ديروز باز هوس هندوانه به سرم زد، هنگام عبور از حراجی‌های جاده دماوند، وقتی مأمور تبليغ يک وانت هندوانه‌ای را صدمتر جلوتر از بساط اوستايش ديدم، باز با آن قرمزی وسوسه‌انگيز هندوانه قاچ‌شده توی دستش، فكر كردم خب همه كه متقلب نيستند؛ بالاخره هنوز هم چيزهای خالص و غيرتقلبی پيدا می‌شود. به‌خصوص كه اين جور فروشنده‌ها حتماً رفته‌اند بار را يک‌راست از سر جاليز آورده‌اند كه بدهند دست مشتری. جلوی وانت نگه داشتم و تقاضای يک عدد هندوانه قرمز به شرط چاقو كردم. اولش كه معمولاً اين جور جاها بايد فروشنده را قانع كنی كه فقط يک عدد هندوانه می‌خواهم نه دو تا و سه تا. اصرار می‌كنند كه هندوانه‌اش حرف ندارد و بيش‌تر ببريد نوش جان خودتان و خانم‌بچه‌ها توی اين هوای گرم. بعد كه بالاخره به دو تا رضايت دادم، يكی را كه بريد، ديدم بد نيست اما به قرمزی اشانتيونی كه در دست مدلش، صدمتر جلوتر نمايش داده نيست. پرسيدم: شما رنگ توی اين هندوانه‌ها تزريق نمی‌كنيد؟ نمی‌دانم چه صداقت – يا بلاهت بی‌آزاری – توی چهره و لحنم ديد كه او هم صداقتش گل كرد و گفت «خداوكيلی...» بقيه جمله‌اش را لابه‌لای تقلايش خورد و از زير بساطش يک اسپری رنگ قرمز درآورد و بعد جمله‌ای را كه با «خداوكيلی...» شروع كرده بود اين جور ادامه داد: «...فقط رنگ می‌پاشم روی قاچ هندوانه برای جلوه كردنش.» بعد همان جا جلوی من رنگ پاشيد روی يک هندوانه قاچ‌كرده روی بساطش. قسم خورد كه هيچ وقت در عمرش رنگ به هندوانه‌هايش تزريق نكرده و فقط همين ترفند تبليغاتی را به كار می‌برد برای جلب مشتری. در حين استدلال‌هايش، تعبيری هم به كار برد و اين كار را تشبيه كرد به رژ لب ماليدن خانم‌ها و البته نيازی نيست توضيح بيش‌تری را كه در اين زمينه داد توی اين ستون نقل كنم.
حالا توی اين هيرووير نمی‌دانم گوشی را وارسی كنم پس از دينگ‌دينگ‌های مكررش در فاصله توضيح‌های هندوانه‌فروش، يا پول او را كه چانه‌اش گرم شده بدهم و زودتر بروم كه مبادا بيش‌تر رنگم كند تا دو تا هندوانه ديگر هم بخرم.

روزنامه اعتماد، شماره 3275، سه‌شنبه 2 تیر 1394

Labels:[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©