فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاFriday, August 29, 2014

روزنامه اعتماد: طبق روال هر سال اوايل مهر پايان مهلت ارسال فيلم ‌غيرانگليسی‌زبان به آكادمی اسكار است. فيلمی كه به اسكار معرفی می‌شود بايد در يک سال گذشته از طريق فروش بليت به نمايش عمومی درآمده باشد. حالا با نگاهی به آثار به‌نمايش‌درآمده در سال گذشته در ايران، فيلمی كه به آكادمی معرفی می‌شود بايد چه شاخصه‌های كيفی داشته باشد؟

تصمیم در یک لحظه

انتخاب فيلم و اعلام آن برای رقابت در اسكار همچون فوكوس كردن با دوربين عكاسی در تاريک و روشن غروب يا طلوع خورشيد است. برای انتخاب فيلمی كه قرار است به رقابت اسكار فرستاده شود نمی‌توان معيار دقيق و مشخصی ارائه داد.
اعضای آكادمی اسكار سينماگرانی پرشمار هستند كه نه ما آن‌ها را می‌شناسيم و نه می‌دانيم كه هر كدام از اين اعضا چه معياری در قضاوت فيلم‌ها دارند، ديگر اين‌كه تركيب اعضا هر سال يک‌سان نيست و همين شرايط اسكار سبب می‌شود تا معيارهای انتخاب فيلم و معرفی به اسكار كلی باقی بماند و همان شرايط فوكوس در غروب يا طلوع به وجود بيايد.
در آن تاريک و روشنا نيز نمی‌توان خيلی وسواس به خرج داد چون شرايطی مبهم نور ممكن است سبب شود تا عكس فلو گرفته شود، بنابراين عكاس بايد در يک لحظه تصميم بگيرد و شاتر را فشار دهد.
معمولاً در انتخاب‌های اوليه برای معرفی به اسكار بين 10 تا 15 فيلم در نظر گرفته می‌شود كه در نهايت به دو سه گزينه اصلی می‌رسند و برای فيلم نهايی تنها می‌شود به نظر و انتخاب هيأت انتخاب اعتماد كرد و اميدوار بود به موفقيت فيلم. هيأت انتخاب شرايطی هم‌چون مربی فوتبال دارند كه تمام سعی‌شان انتخاب و معرفی فيلمی است كه موفق باشد. نكته ديگری كه بايد مد نظر داشته باشيم فيلم‌های خارجی ديگرِ حاضر در اسكار هستند، ما نمی‌دانيم آن فيلم‌ها چه كيفيتی دارند و ممكن است در يک سال با تعداد فيلم‌های خوب زيادی مواجه شويم كه عرصه رقابت را سخت‌تر می‌كنند. با تمام اين اوصاف از ميان فيلم‌هايی كه از مهر سال گذشته تا به حال اكران شده‌اند، گزينه مناسبی به نظرم نمی‌رسد اما اگر دو فيلم عصبانی نيستم (رضا درميشيان) يا ماهی و گربه (شهرام مكری) تا اوايل مهرماه امسال اكران شوند، گزينه‌های مناسبی برای معرفی به آكادمی اسكار به نظر می‌رسند.

روزنامه اعتماد، شماره 3044، پنج‌شنبه 6 شهریور 1393

Labels: ,[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©