فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاSunday, July 31, 2011

نياز هنرمند به آفرينش

از ساخته شدن اين يک فيلم نيست (كار مشترک مجتبی ميرطهماسب و جعفر پناهی) كه در جشنواره اخير كن نمايش داده شد، تعبيرهای مختلفی می‌شود كرد: تعبيرهای سياسی، اجتماعی، سينمايی، روان‌شناسی و... تعبير نگارنده، با اينكه هنوز اين فيلم را نديده‌ام، براساس شنيده‌ها و تماشای دوسه دقيقه آن در اينترنت، خيلی ساده، اين است: نياز هنرمند به آفرينش.
چندين‌ماه از محكوميت پناهی و فرجام‌خواهی او می‌گذرد و هنوز تكليف پرونده‌اش روشن نشده است. او در اين فاصله براساس همان نياز، زندگی روزمره و شرح همين انتظار را از شكل واگويه‌های ذهنی، با كمک همكارش در قالب يک فيلم مشترك به تصوير كشيده است. اخيرأ شنيدم جعفر پناهی فيلم‌نامه‌ای برای دريافت پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارايه داده است. حالا ديگر اين اقدام هم در ادامه آن يكی، نشانه‌ای ديگر و بارزتر از همان نياز هنرمند به آفرينش هنری است. تقاضای پروانه ساخت، اعلام صريح تبعيت از قانون هم هست. جلوه ديگر بروز اين نياز، حضور پناهی در همه مراسم و برنامه‌ها و گردهمايی‌های سينمايی است كه قطعأ احساسی از يک سينماگر فعال بودن را در او زنده می‌كند؛ نياز هنرمند به احساس بودن. شايد اگر كس ديگری به جای او بود با انتخاب انزوا، دست به مظلوم‌نمايی هم می‌زد اما حضور مداومش در اين گردهمايی‌ها می‌تواند از ديدگاه رسمی حاوی معناهای مثبتی هم باشد.اميدواريم به‌زودی ضمن روشن شدن - ختم به خير - تكليف پرونده قضايی پناهی، پرونده سينمايی او بازگشايی و پروانه ساخت فيلم تازه‌اش صادر شود.
باور كنيد اين‌جوری به نفع همه است. اين‌جوری تغيير عادت می‌دهيم كه خبرهای خوب هم بخوانيم و بشنويم و برای همديگر نقل كنيم. كه بی‌تابانه با هم تماس بگيريم يا پيامک بفرستيم: «راستی شنيدی خبر را؟‌ مجوز ساخت فيلم پناهی صادر شد.»

مأخذ: روزنامه شرق، شماره 1306، شنبه 8 مرداد 1390

Labels:[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©